Nauczyciele poszukiwani

Monika Karaźniewicz  » Przetargi

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu szuka nauczycieli e-learning. Nauczyciele mają zarządzać platformą Moodle oraz prowadzić kursy e-learningowe w szkołach średnich i gimnazjach. Pedagodzy zostaną wybrani na drodze przetargu.

Potrzebni są nauczyciele przedmiotów: język polski, język angielski, język rosyjski, język niemiecki, matematyka, historia i wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia, chemia, fizyka i astronomia, podstawy przedsiębiorczości, technologia informacyjna, a także nauczyciele przedmiotów zawodowych w szkołach policealnych kształcących na kierunkach: technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik administracji, technik logistyk, technik hotelarstwa, opiekun w domu opieki społecznej, opiekun medyczny, informatyk, technik prac biurowych.
Szkoły partnerskie biorące udział w projekcie: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu – Lider, Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 we Włocławku, Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 we Włocławku – szkoła na terenie zakładu karnego, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grudziądzu, Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Potulicach – szkoła na terenie zakładu karnego
Kandydaci muszą posiadać wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, dodatkowo kwalifikacje do nauki przedmiotów, tu wymagane są studia kierunkowe magisterskie lub podyplomowe, ewentualnie licencjat z nowożytnego języka obcego. Atutem będzie doświadczenie dydaktyczne z dorosłymi oraz z osobami przebywającymi w zakładach karnych, a także praktyka przy realizacji projektów e-learningowych współfinansowanych ze środków unijnych.
Do zadań nauczycieli będzie należeć: bieżące monitorowanie aktywności uczestników projektu na platformie e-learningowej prowadzenie; przynajmniej raz w tygodniu dyżuru na platformie i kontaktowanie się w tym czasie z uczniami za pomocą dostępnych kanałów komunikacyjnych – czaty, e-maile; sprawdzanie przesłanych zadań, monitorowanie pracy oraz przesyłanie wskazówek, ocenianie prac. Nauczyciele będą także na bieżąco dokonywać modyfikacji w kursie m.in. zmieniać zadania, dokładać nowe treści, w zależności od potrzeb i postępów w nauce; zarówno zadania, jak i nowe treści muszą być zgodne z podstawą programową dla danego typu szkoły.
Zajęcia na platformie Moodle będą realizowane w ramach projektu partnerskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o nazwie: Wykształcenie Twoją szansą, realizowanego we współpracy ośmiu szkół dla dorosłych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach działania 9.3 projektu partnerskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Wykształcenie Twoją szansą”.
Projekt ten zakłada podniesienie poziomu wykształcenia wśród osób dorosłych, także tych odbywających kary pozbawienia wolności w więzieniach, na poziomie szkoły średniej, zawodowej lub policealnej. Ma w nim docelowo uczestniczyć 900 osób z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Nauka będzie się odbywać w systemie zaocznym, e-learningowym, w 32 15 osobowych grupach, a nabór do szkół będzie się odbywał dwa razy w ciągu roku szkolnego w styczniu i we wrześniu. Dla uczniów biorących udział w projekcie przewidziano także doradztwo zawodowe.
Przetarg zostanie rozstrzygnięty 28 lutego 2012 roku. Oferty można składać w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu. Kandydaci muszą dołączyć oświadczenie o niekaralności, w tym także o umyślne przestępstwa skarbowe.
Źródło: http://www.cku.torun.pl

Komentarze i opinie »