Wirtualne zarządzanie wiedzą w Łodzi

Monika Karaźniewicz  » Przetargi, Technologie

W Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi powstanie platforma informatyczna do zarządzania wiedzą i badaniami naukowymi. Przetarg na realizację projektu wygrała spółka Rodan Systems.

Zamówiony portal informatyczny ma umożliwić kompleksowe zarządzanie i monitorowanie projektów badawczych. Ma także zwiększyć dostępność zasobów naukowych, badań, materiałów naukowych, baz danych, tak dla użytkowników wewnętrznych, jak i zewnętrznych i rozbudować narzędzia wspomagające otwartość i przejrzystość nauki. Dzięki portalowi będzie łatwiejsza współpraca naukowców z różnych ośrodków – możliwe będzie wymiana doświadczeń, prowadzenie konsultacji, czy wspólnych badań online.
Powstać ma wewnętrzna platforma zarządzania wiedzą oraz portal zewnętrzny. Całość musi być dostosowana do obowiązujących procedur badawczych – niezbędny, więc będzie elektroniczny, kancelaryjny obieg dokumentów. Znajda się w nim m.in. moduły zarządzania procesami pracy (workflow), ontologii, repozytorium dokumentów, relacji baz danych oraz formularzy elektronicznych. Platforma zarządzania wiedzą będzie korzystała z oprogramowania OfficeObjects.
W ramach platformy zarządzania wiedzą wdrożone będą miedzy innymi: Moduł Naukowca, który ma stać się elementem serwisu społecznościowego, o globalnym zasięgu. Umożliwi on tworzenie profilu personalnego, wymianę informacji, poszukiwanie współpracowników do badań naukowych oraz szybką ocenę ich dorobku naukowego. Będzie to możliwe dzięki zintegrowaniu go z bazą danych publikacji, konferencji, patentów oraz grantów naukowych. Każdy z użytkowników będzie mógł indywidualnie określić, tak dziedzinę nauki, jak i rodzaj udostępnianych informacji. Dzięki serwisowi będzie można wyszukiwać współpracowników o pożądanej specjalizacji, doświadczeniu i umiejętnościach badawczych, a nawet zlokalizować potrzebną i dostępną aparaturę badawczą. Automatyczne filtrowanie informacji na osobisty panel użytkowników da gwarancje, że dostarczane będą informacje, odpowiadające zdefiniowanym przez użytkownika obszarom zainteresowań.
Moduł Projektów Badawczych umożliwi z kolei pracę naukowców z różnych ośrodków naukowych nad wspólnie prowadzonymi projektami naukowymi, w tym samym czasie. Moduł ten zostanie dodatkowo wyposażony w narzędzia ułatwiające promocję wspólnych projektów badawczych –informacje o projektach będzie można udostępniać szerokiemu gronu naukowców na całym świecie. Będzie można tworzyć choćby grupy badawcze różnych narodowości. Dodatkowo kierownik badań będzie mógł na bieżąco oceniać współpracowników oraz śledzić postępy pracy. Podstawowym elementem Modułu Projektów Badawczych będzie każdorazowo tworzony elektroniczny kwestionariusz, zintegrowany z mechanizmami, narzędziami i modułami ułatwiającymi zdalną pracę grupową nad jednym projektem, z kilku odległych lokalizacji, w zunifikowanym środowisku. Co istotne w systemie możliwe będzie również kompleksowe zarządzanie i monitorowanie prowadzonych projektów badawczych, zgodnie z obowiązującymi procedurami. Jednym z elementów funkcjonalnych wdrażanej platformy zarządzania wiedzą będzie cały obszar związany z klasycznym kancelaryjnym elektronicznym obiegiem dokumentów i spraw. W systemie będą wykorzystane moduły: ontologii, zarządzania procesami pracy (workflow), formularzy elektronicznych, repozytorium dokumentów i relacyjnej bazy danych.

Z kolei na ogólnodostępnym portalu zewnętrznym będzie prezentowane prowadzone projekty i efekty realizacji ich poszczególnych etapów. Znajdą się tam także informacje o dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej oraz o pozyskanych grantach z innych instytucji. Ponadto uruchomiony zostanie Moduł Wyszukiwarki Zasobów Bibliotek – umożliwi on przy pomocy jednego ekranu dostęp do wielu baz danych literatury naukowej – włącznie z repozytorium Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Dzięki tej funkcji użytkownicy portalu, będą mogli wyszukiwać informacje naukowe związane z tematyką projektu. Moduł ten ułatwi także pracę pracownikom IMP – dzięki utworzonej platformie i podłączeniu do wyszukiwania zewnętrznych źródeł wiedzy pracownicy uzyskają całodobowy dostęp, z dowolnego miejsca, do czasopism elektronicznych, baz bibliograficznych, danych statystycznych i prawniczych z całego świata.

Z systemu będzie korzystało ponad 450 pracowników łódzkiego Instytutu Medycyny Pracy. Podobne platformy działają już w dziewięciu instytutach naukowo-badawczych. Podobna platforma zarządzania wiedzą o zasobach naukowo-badawczych została wdrożona w Fundacji Technology-Partners.
Wartość kontraktu wynosi ponad 3,5 mln zł. W ramach niego Rodan Systems dostarczy także sprzęt i oprogramowanie niezbędne do budowy i działania platformy informatycznej.
Projekt współfinansowany przez Unię  Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka Projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Priorytet 2 „Infrastruktura Sfery B+R”, Działanie 2.3 „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki”, Poddziałania: 2.3.2 Rozwój zasobów informatycznych nauki w postaci cyfrowej; 2.3.3 Rozwój zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych dla środowiska naukowego).

Źródło: www.rodan.pl, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

Komentarze i opinie »