Unia Europejska inwestuje w szkolenia e-learningowe

dr Kamila Szymańska  » Szkolenia e-learning

Przez długi czas e-learning był wykorzystywany w Polsce głównie przez uczelnie wyższe i traktowany jako uzupełniająca lub jedyna ścieżka kształcenia.

Z czasem to rozwiązanie zostało zaadaptowane również przez pracodawców. Wciąż jednak grupa osób, które mogły kształcić się zdalnie była bardzo wąska i obejmowała tylko osoby uczące się albo zatrudnione. Potencjał kształcenia przez Internet dostrzegła wówczas Unia Europejska, dzięki której te dysproporcje zostały wyrównane.

Unia Europejska zasygnalizowała chęć dofinansowania szkoleń e-learningowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki funkcjonujący od 2007 r. W ramach priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” oraz VII „Promocja integracji społecznej” Unia Europejska postuluje prowadzenie szkoleń dla osób, które są w szczególnie trudnej sytuacji zawodowej (kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, osób zamieszkałych na terenach wiejskich, absolwentów wchodzących na rynek pracy oraz osób wykluczonych społecznie z różnych względów).

Dodatkowo w ramach Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty” Unia postuluje wprost wykorzystanie materiałów szkoleniowych oraz oprogramowania, które umożliwi rozszerzenie oferty edukacyjnej o e-learning. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby ubiegać się o środki unijne na realizację szkoleń multimedialnych oraz zakup stosownego oprogramowania. A pieniędzy na ten cel w latach 2007 – 2013 było naprawdę dużo, bo łącznie aż 4816 mln €, z czego 85% pochodzi od Wspólnoty Europejskiej.[1] Program ten został wznowiony na lata 2014 – 2020.

Dofinansowanie unijne na e-learing wykorzystała np. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości tworząc Akademię PARP. Wieloaspektowe szkolenia oferowane przez PARP są skierowane przede wszystkim do osób zatrudnionych w małych i średnich przedsiębiorstwach, pracowników dużych firm, ale także osób planujących uruchomienie własnej działalności gospodarczej.[2] W ten sposób PARP przyczynia się do budowania społeczeństwa informacyjnego i rozwijającego się. Ważną korzyścią z punktu widzenia potencjalnych uczestników szkoleń jest to, że są one całkowicie bezpłatne, a więc szeroko dostępne.

Darmowe lub częściowo odpłatne kursy zarówno dla osób pracujących, jak pozostających bez pracy organizuje również netAkademia. Ponadto bezpłatne kursy dla osób bezrobotnych (posiadających lub nieposiadających tego statusu) organizują również Urzędy Marszałkowskie i Wojewódzkie Urzędy Pracy.[3] Osoby, które nie mają stałego źródła utrzymania, a często również zasiłku dla osób bezrobotnych, nie mogłyby sobie pozwolić na wykupienie kursu. Tymczasem dzięki bezpłatnym szkoleniom mają oni szansę rozwijać swoje kwalifikacje, które są sprawdzone przez odpowiedni test oraz potwierdzone certyfikatem.

Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli organizuje również częściowo dofinansowane szkolenia e-learningowe „Nauczyciel Przyszłości”. Szkolenia takie nie kolidują z codzienną pracą w szkole, ponieważ mogą być realizowane o dowolnej porze dnia przez 7 dni w tygodniu.[4]

Organizacje współpracujące z przedsiębiorcami z sektora MŚP, szkoły oraz inne ośrodki zajmujące się aktywizacją osób bezrobotnych powinny ubiegać się o dofinansowanie unijne na szkolenia e-learningowe, ponieważ z racji ograniczonego budżetu często nie mogłyby one sobie pozwolić na zamówienie szkolenia multimedialnego. Takich rozwiązań powinny również poszukiwać osoby poszukujące pracy, które chcą zyskać nowe kwalifikacje lub rozważają założenie własnej działalności gospodarczej. Unia Europejska troszczy się bowiem o jakość szkoleń, aby rzeczywiście pomagać ludziom w budowaniu wiedzy oraz wchodzeniu na dzisiejszy niełatwy rynek pracy.

Bibliografia
[1] Portal Funduszy Europejskich, Program Kapitał Ludzki, Wstęp do programu, http://www.efs.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/Oprogramie.aspx [data pobrania: 13.05.2014]
[2] PARP, Akademia PARP, O Akademii PARP, http://www.akademiaparp.gov.pl/o-akademii-parp.html [data pobrania: 13.06.2014]
[3] D. Trzcińska – Sieracka, Darmowe szkolenia, http://www.netakademia.pl/artyk-darmowe-szkolenia.php [data pobrania: 13.06.2014]
[4] Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Szkolenia dofinansowane – Nauczyciel przyszłości, druga edycja, http://www.ocdn.pl/szkolenia-dofinansowane-nauczyciel-przyszlosci [data pobrania: 13.06.2014]

Komentarze i opinie »