E-learning w rozwoju zawodowym nauczycieli

dr Kamila Szymańska  » Praca, Szkolenia e-learning

W obliczu ciągłych zmian programów nauczania oraz rozwoju technologii wykorzystywanej w edukacji, rozwój zawodowy nauczycieli jest absolutnie konieczny.

Dotyczy to zarówno nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych, średnich, jak i na uczelniach wyższych. Tymczasem współczesny nauczyciel często nie ma wystarczającej ilości wolnego czasu, aby udać się na szkolenie, które nie będzie kolidowało z jego codzienną pracą zawodową albo życiem prywatnym. Rozwiązaniem prawie idealnym w tej sytuacji wydaje się być e-learning. Wymaga on co prawda zaangażowania czasu, ale uczestnictwo w szkoleniu może mieć miejsce w zasadzie o dowolnej porze dnia.

E-learningowe szkolenia dla nauczycieli wpisują się w III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zatytułowany „Wysoka jakość systemu oświaty”. Unia Europejska oraz polski rząd postuluje podnoszenie jakości usług edukacyjnych, doskonalenie programów kształcenia, rozwój gospodarki wiedzy, a jednocześnie uczenie się przez całe życie. Program ten wyraźnie wskazuje na możliwość wykorzystania e-learningu.[1] Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby dyrekcja szkół, która chce uczynić pracę dydaktyczną bardziej nowoczesną, zachęcała swoich pracowników do korzystania z wirtualnych szkoleń.

Rozwój zawodowy nauczycieli, który może być realizowany z pełnym lub uzupełniającym wykorzystaniem szkoleń multimedialnych może mieć trojaki charakter. Ścieżka rozwoju zaczyna się już na poziomie studiów właściwych lub podyplomowych z zakresu pedagogiki. Wiele uczelni wyższych w Polsce (zarówno prywatnych, jak i państwowych) oferuje studia oraz kursy dokształcające, które dotyczą problematyki pedagogiki na różnych poziomach edukacji, a które mają formę w pełni e-learningową lub łączoną z kształceniem tradycyjnym.

Po drugie, nauczyciele mogą korzystać ze szkoleń, które dostarczą im inspiracji do rozwoju wykorzystywanych na co dzień metod kształcenia oraz narzędzi dydaktycznych. Szkolenia mogą również dotyczyć problematyki wykorzystania prezentacji multimedialnych na zajęciach czy tablic interaktywnych, a także na przykład użytkowania dziennika wirtualnego. E-learning doskonale sprawdza się w przekazywaniu takiej wiedzy, ponieważ umożliwia nie tylko poznanie „teoretycznych instrukcji”, ale również doskonalenie umiejętności praktycznych.

Po trzecie w końcu, nauczyciele mogą się rozwijać poprzez uczestnictwo w multimedialnych kursach podnoszących kwalifikacje dotyczących chociażby pracy z różnymi grupami dzieci, pełnienia roli mentora, coacha czy budowania własnego autorytetu oraz poczucia własnej wartości (szczególnie potrzebnego nauczycielom młodym, którzy dopiero wchodzą w świat współczesnej edukacji).

Uczelnie wyższe oraz firmy szkoleniowe przygotowują coraz bogatszy wachlarz zdalnych szkoleń dla nauczycieli. Należy zatem zachęcać dyrektorów szkół do podnoszenia w ten sposób kwalifikacji swoich nauczycieli przez pełne sfinansowanie lub dofinansowanie szkoleń. Będą one miały z pewnością bardziej atrakcyjną, z punktu widzenia nauczycieli, formę niż wielogodzinne szkolenia tradycyjne. Zarówno dyrektorzy szkół, jak i nauczyciele powinni poszukiwać sposobów systematycznego podnoszenia jakości kształcenia przez szkolenia zamawiane lub tzw. „szkolenia z półki” czyli gotowej oferty instytucji kształcących.

Bibliografia
[1] Portal Funduszy Europejskich, Program Kapitał Ludzki, Wstęp do programu, http://www.efs.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/Oprogramie.aspx [data pobrania: 13.05.2014]

Komentarze i opinie »